Popis činnosti katedry

Základní a prioritní zaměření katedry je spojeno s přípravou budoucích učitelů. Katedra tedy negarantuje žádný studijní obor v prezenčním nebo kombinovaném studiu, nemá vlastní studenty (adekvátní obor, který by mohla garantovat je pouze psychologie - ten je zajišťován výukou na Filozofické fakultě UP).

V uvedené oblasti přípravy katedra realizuje výukou, konzultační a poradenskou činnost, která má rozvíjet znalosti a osobnost budoucích učitelů tak, aby byly vytvořeny základní předpoklady pro úspěšné zvládání úkolů a problémů psychologické povahy, jež jsou obvyklou součástí učitelské profese. Jde o činnost, která se spolupodílí na komplexní vědomostní a dovednostní připravenosti pro profesi učitele. Teto záměr se realizuje prostřednictvím vybraných výukových psychologických předmětů, které jsou svou formou i obsahem specifikovány pro potřeby učitelské profese.

Výuka psychologických předmětů tvoří v přípravě učitelů neredukovatelnou a nezastupitelnou komponentu. Je rovnocenná s ostatními disciplínami, které se podílí na vytváření způsobilosti pro učitelskou profesi. Ta by měla zajišťovat, aby úkoly a problémy psychologické povahy v učitelské činnosti byly absolventy zvládány s odborným nadhledem a v souladu se současným poznáním v této oblasti. To je také jeden z hlavních a nezastupitelných důvodů její existence v přípravě učitelů.

Mimo tuto základní činnost se katedra podílí na psychologické přípravě v neučitelských oborech, které jsou realizovány na Pedagogické fakultě UP (jde především o obory, které jsou realizovány na katedrách pedagogiky a speciální pedagogiky). Zde je výuka rozšířena o další předměty.

V rámci Střediska celoživotního vzdělávání PdF UP zajišťuje katedra kvalifikační studium výchovného poradenství pro ZŠ, SŠ, které v celém rozsahu odborně garantuje.

Praktickou psychologickou činnost realizují členové katedry v rámci pomoci studentům a učitelům UP ve Vysokoškolské psychologické poradně, která byla na pedagogické fakultě UP zřízena na v roce 1994.

Katedra Psychologie a Patopsychologie Olomouc, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

ROXNET