Informace pro studenty

Formy komunikace s přednášejícími, studijní povinnosti a způsoby zpracování tezí diplomových (bakalářských a závěrečných) prací na katedře psychologie a patopsychologie.

1. Doporučení a formy komunikace s vyučujícími

 • Student by měl dodržovat konzultační hodiny přednášejících, které jsou vyvěšeny na webových stránkách katedry, případně u dveří jednotlivých pracoven.
 • V případě nutnosti je možná individuální (osobní, telefonická či e-mailová) domluva termínu.
 • V případech kombinovaného studia je nutné domlouvat konzultace předem (opět osobně, telefonicky či e-mailem), neboť všichni přednášející nemusí být z důvodů výuky či jiných pracovních povinností přítomni.
 • Upřednostňujeme osobní kontakt (zejména při řešení důležitých věcí - diplomové práce, projekty a další). Jednoduché dotazy lze řešit e-mailem, avšak vyučující není povinen odpovídat na emailové dotazy.
 • Je vhodné znát jména přednášejících a případně i jejich oslovení titulem (je nevhodné při jakémkoliv kontaktu, jména komolit, plést či dokonce nevědět).
 • Při jakémkoliv typu komunikace studenta s přednášejícím je nutné se představit a sdělit svou studijní kombinaci, její zkratku a předmět, který daný vyučující přednáší.

2. Studijní povinnosti studenta

 • Student je povinen seznámit se se studijním a zkušebním řádem.
 • Student plní stanovené studijní povinnosti průběžně během celého semestru.
 • Student dodržuje termíny určené k zápisům do STAGu i termíny, které vyučující stanoví k zápisům do indexů.
 • Přednášející ani rozvrhář katedry nejsou povinni vyhovět žádostem studentů o změny v rozvrhu.

3. Způsob zpracování tezí diplomových (bakalářských a závěrečných) prací

Studentovi, který si chce u přednášejícího zadat diplomovou (bakalářskou či závěrečnou) práci, doporučujeme zpracování jejich tezí. Bez předběžně zpracovaných a předložených tezí není vyučující povinen se tématem zabývat. Teze by měly obsahovat následující informace:

 • jméno studenta,
 • studijní obor,
 • typ práce (bakalářská, diplomová, závěrečná),
 • pracovní název dané práce,
 • předpokládané kapitoly teoretické části práce,
 • nástin výzkumného zaměření,
 • a základní vyhledanou literaturu.

4. Informace ke kolokviu

Informace jsou dostupné zde: Informace ke kolokviu

5. Informace pro studenty předmětů BPPRP a BZS2P.

Každý student se může přihlásit k libovolnému vyučujícímu. Každý vyučující má omezený limit studentů. V případě naplnění limitů u daného vyučujícího je nutné se zapsat na termín někoho jiného - počty studentů na termínech nebudou navyšovány. Termíny všech členů katedry budou vypsány do začátku zápočtového týdne. V termínech SZZ nebudou vypisovány žádné termíny.

Korespondenční úkoly pro předmět BPPRP zasílejte na emailovou adresu upbpprp@seznam.cz a pro předmět BZS2P na upbzs2p@seznam.cz. Deadline pro odevzdání korespondenčních úkolů je stanoven na datum 4.4.2014.

6. Informace pro studenty píšící na Katedře psychologie a patopsychologie své bakalářské, diplomové a závěrečné práce - Citační norma APA

Informace jsou dostupné zde: Citační norma APA

Katedra Psychologie a Patopsychologie Olomouc, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

ROXNET